Európai Iskolagyümölcs és Iskolazöldség-Program

2016.10.25 kedd

Megérkezett a plakátunk a tanulók rajzaival! :)


TÁJÉKOZTATÓ A 2014/2015. TANÉVI NEMZETI ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAMRÓL

A 2014/2015. TANÉVBEN IS FOLYTATÓDIK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM

A program egyes elemeiben eltér a jelenleg futó programtól, ezért kérem, hogy alaposan tanulmányozza át az alábbi tájékoztatót, valamint az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendeletet és az azt módosító 55/2014. (IV. 29.) VM rendeletet.

Figyelem! Az iskolagyümölcs-program végrehajtásához elengedhetetlen a rendeletek áttanulmányozása. Jelen tájékoztató nem helyettesíti azt, mivel nem tartalmaz minden, az iskolagyümölcs-programra vonatkozó információt, csupán figyelemfelhívásra szolgál!

1. Mi a program célja?

Az általános iskolák 1-6. évfolyamos tanulóival megkedveltesse a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály zöldség-, gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.

2. Kik a program kedvezményezettjei?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek.

Figyelem! A program keretében támogatott terméket csak a kedvezményezettek részére szabad kiosztani (pl. 7-8. osztályosok részére nem adható át a támogatott termék). A támogatott terméket ki kell osztani a kedvezményezetteknek, (nem elegendő pl. a terméket tartalmazó ládát az iskola bejáratánál elhelyezni, és a tanulóra bízni, hogy elveszi-e az aznapi adagot).

3. Kik lehetnek az iskolagyümölcs és zöldség szállítói?

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai, és azok a termelők, akik a program keretében szállítható termékek közül legalább egy termék termesztésére 2012-ben és 2013-ban területalapú támogatást kaptak, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás.
Azok a szállítók, akik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jóváhagyása alapján részt vehettek a 2009/2010. – 2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-programban, jogosultak szállítóként részt venni a 2014/2015. tanévi programban is, amennyiben megfelelnek a módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendeletben előírt feltételeknek.

Figyelem! Az MVH az iskolagyümölcs-programban való részvételre jogosult szállítók listáját közzé teszi a honlapján. Az MVH csak az iskolagyümölcs-programban való részvételre jogosult szállítóval kötött megállapodást fogadja el (támogatja).

4. Kik köthetik meg a szállítókkal a megállapodást?

A 2014/2015. tanévben is a megállapodásokat a köznevelési intézmények fenntartói jogosultak megkötni.

5. Melyik szállítóval köthet a fenntartó megállapodást?

Egy tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmező esetén az Intézményfenntartó Központ tankerületenként, míg az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként a kérelmezők között az 55/2014. (IV.29.) VM rendelet 3. mellékletében megadott pontozási rendszer alkalmazásával, az ott megadott igazoló dokumentumok alapján sorrendet állít fel az alábbi szempontok figyelembevételével:

a.) a lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett az átadott termékek termelői és a tanulók közvetlen kapcsolatának biztosítása,

b.) a szállítások kezdetét megelőző két tanév bármelyikében a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálását leginkább elősegítő, a 3. mellékletben felsorolt kísérőintézkedések megvalósítása, és

c.) a szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához megfelelő garanciák biztosítása

A fenntartóknak a fenti szempontok figyelembevételével meghatározott sorrendben, az első ranghelyre sorolt kérelmezővel kell megkötnie a megállapodást.

A sorrendállítás során első helyen azonos pontszámot elért kérelmezők közül a fenntartó a szerződéskötési ajánlatot korábban benyújtó kérelmezővel köti meg a megállapodást. Amennyiben az első ranghelyre sorolt kérelmező az ajánlattételtől írásban visszalép, akkor a rangsorban mögötte álló kérelmezővel kell megkötni a megállapodást.

6. Az iskolagyümölcs-program keretében, milyen időszakokban szállíthatnak terméket?

A program 4 ún. teljesítési időszakból áll, amelyek a 2014/2015. tanévben a következők:

I. időszak: 2014. szeptember 01. – 2014. szeptember 28.
II. időszak: 2014. szeptember 29. – 2014. december 21.
III. időszak: 2015. január 12. – 2015. március 29.
IV. időszak: 2015. március 30. – 2015. május 03.

7. Mennyi gyümölcsöt, zöldséget kaphatnak a tanulók?

Tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 adag termék adható. A tanulóknak a termékkiosztás mellett az egészséges étkezési szokások elsajátításában, ill. a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretekben is részesülniük kell.

Figyelem! Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az alma – függetlenül attól, hogy egész vagy szeletelt – egyféle terméknek számít. A termék kiosztásánál a tanulók esetleges ételallergiájára figyelemmel kell lenni!

Az egyes teljesítési időszakokban választható termékeket az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 1. melléklete tartalmazza. A sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele a megállapodásba, ha azt darabolt, fogyasztásra előkészített és a mellékletben előírt adagonként csomagolt áruként szállítják.

8. Mennyi támogatást kap a szállító az egy héten kiszállított termékekre?

A támogatás bruttó 200 Ft/hét/fő, amely a termékek értékén felül tartalmazza az áfa-t, valamint az egész éves ellátást (hűtőtárolást) és a kis létszámú iskolákhoz történő kiszállítást is lehetővé tevő logisztikai költségeket (beleértve egyes termékeknél a darabolás, illetve az adagonként történő csomagolás költségeit is).

A támogatást a szállító kérelmezi az MVH-nál a leszállított termékekről a fenntartó nevére kiállított számla alapján. Az MVH közvetlenül a szállító részére fizeti ki a támogatást. A fenntartónál azonban könyvelési feladat jelentkezik.

9. Milyen kommunikációs feladatai vannak az iskolának?

Iskolagyümölcs-plakát elhelyezése a köznevelési intézmény főbejáratánál (a program teljes időtartama alatt kinn kell tartani a plakátot).

10. Hogyan lehet jelentkezni az iskolagyümölcs-programra?

A köznevelési intézmény fenntartójának megállapodást kell kötni valamely, az MVH által jóváhagyott szállítóval a termék 2014/2015. tanévben történő szállítására. A megállapodást úgy is meg lehet kötni, hogy az a 2014/2015. tanévtől kezdődően legfeljebb 3 tanévre szóljon. A megállapodás minimálisan kötelező tartalmát a módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendelet írja elő (megállapodás minta a rendelet 4. mellékletében található). A megállapodást a szállító nyújtja be az MVH-hoz jóváhagyásra. A részvétel csak az MVH által jóváhagyott megállapodás alapján történhet.

Figyelem! A módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti megállapodást az úgy kell megkötni, hogy a szállító legkésőbb 2014. június 15-ig be tudja nyújtani a megállapodások jóváhagyása iránti kérelmet az MVH-hoz.

Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. §-a helyére a következő rendelkezés lép:

Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanévtől kezdődően legfeljebb három tanévre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást, a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő kiállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egy tanítási év vonatkozásában egy tankerületbe tartozó köznevelési intézményenként kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ eltérő tankerületbe tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában különböző kérelmezőkkel is köthet megállapodást.

Az MVH a megállapodás jóváhagyásáról hozott döntését 2014. augusztus 15-ig közli a szállítóval. A szállító köteles értesíteni a fenntartót a megállapodás jóváhagyásáról és a jóváhagyott termékmennyiségekről. A jóváhagyott megállapodások alapján az egyes köznevelési intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját az MVH is közzéteszi a honlapján.

11. A hiányzások kezelése

A hiányzó tanulók termékét ki lehet osztani a jelenlevő tanulóknak
- a napi adag növelésével;
- a heti gyakoriság növelésével azon a napon, amikor egyébként nem történne termékkiosztás;
- a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével.

FELADATOK

Fenntartó:

- A megállapodás megkötése a szállítóval.
- Könyvelés.
- Minőségi kifogás esetén az MVH értesítése.
- Közreműködés a program helyszíni ellenőrzése során.
- Kérésre közreműködés a program értékelésében.

Köznevelési intézmény:

- A termék átvétele, átmeneti tárolása a tanulóknak való kiosztásig.
- A termék kiosztása a tanulóknak (a közétkeztetéstől eltérő időpontban).
- Plakát elhelyezése a főbejáratnál.
- Nyilvántartás vezetése (a programban és a kísérő intézkedésben résztvevő tanulók számáról és a kiosztott termék mennyiségéről), a nyilvántartásokat 5 évig meg kell őrizni.
- Selejtezési jegyzőkönyv vezetése.
- Minőségi kifogás esetén jegyzőkönyv felvétele.
- Közreműködés a program helyszíni ellenőrzése során.
- Kérésre közreműködés a program értékelésében.

Figyelem! A nyilvántartás vezetéséhez az adatlapot a módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. melléklete tartalmazza.

Szállító:

- A programban szállítóként való részvétel jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVH-hoz.
- Megállapodás megkötése a köznevelési intézmény fenntartójával.
- A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVH-hoz.
- A fenntartó tájékoztatása a megállapodás MVH általi jóváhagyásáról/elutasításáról és a jóváhagyott termékmennyiségekről.
- A termék kiszállítása és átadása a köznevelési intézménynek (legalább heti egyszeri szállítás).
- Kommunikáció (plakát elkészíttetése és átadása a köznevelési intézménynek).
- Adminisztráció.
- Támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok.

forrás:
http://iskolagyumolcsprogram.hu/

 

Kategoria: